POLITYKA PRYWATNOŚCI – INFORMACJA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
Informacja o przetwarzanych danych osobowych w Sklepie Internetowym https://filipola.com/ z siedzibą pod adresem: FILIPOLA ARKADIUSZ LIS ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18 lok. 4 70-303 Szczecin, która przetwarza Pana/Pani dane osobowe w sposób bezpieczny, oraz zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FILIPOLA ARKADIUSZ LIS ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18 lok. 4 70-303 Szczecin Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest:

 • • – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: FILIPOLA ARKADIUSZ LIS ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18 lok. 4 70-303 Szczecin elektronicznie pod adresem e-mail: filipolaozdoby@gmail.com
 • • telefonicznie pod numerem: +48 501 66 43 66

CEL PRZETWARZANIA DANYCH, OKRES ICH PRZECHOWYWANIA I PODSTAWA PRAWNA

 • • dane osobowe przekazywane przy zawieraniu umowy sprzedaży lub o świadczenie usług przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej z klientem przez okres jej obowiązywania aż do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu reklamacji lub gwarancji
 • • Przekazanie tych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy
 • • dane osobowe przekazywane przy rejestracji konta przetwarzane są w celu jego obsługi aż do momentu jego likwidacji. Przekazanie tych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do założenia konta
 • • dane osobowe przekazywane przy zapisywaniu się do usługi newslettera przetwarzane są w celu przesyłania informacji o promocjach i nowościach w naszej ofercie aż do chwili anulowania subskrypcji. Przekazanie tych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywania newslettera
 • • dane osobowe przekazywane w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego lub podczas wysyłania zapytań w wiadomości e-mail przetwarzane są w celu skontaktowania się z klientem i udzielenia mu wyjaśnień i odpowiedzi na pytania przez cały okres trwania korespondencji. Przekazanie tych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wymiany korespondencji
 • • dane osobowe przekazywane podczas kontaktu telefonicznego przetwarzane są w celu udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Klienta przez okres trwania kontaktu. Przekazanie tych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do nawiązania kontaktu

Dane osobowe przetwarzane są w powyższych celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej przez osobę przekazującą swoje dane osobowe a także w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem bądź obroną wzajemnych roszczeń, w celu tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji, analizowania danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, zarządzanie stroną internetową i spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych oraz ochronie jego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ DANE OSOBOWE

Państwa dane udostępniamy jedynie podmiotom wskazanym w regulaminie sklepu internetowego, tj. firmom dostarczającym zamówienia, bankom, firmie realizującej płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych, a także podmiotowi realizującemu usługi księgowe i prawne na rzecz Administratora. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

W każdej chwili mogą Państwo zażądać od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz maja prawo  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W dowolnym momencie udzielona zgoda może zostać cofnięcia, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Maja Państwo także możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

PRAWO SPRZECIWU

Niezależnie od uprawnień określonych powyżej przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych.

Po otrzymaniu sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:

    • kontakt pisemny: FILIPOLA ARKADIUSZ LIS ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18 lok. 4 70-303 Szczecin NIP: 853-139-28-47

    • kontakt e-mail: filipolaozdoby@gmail.com

    • kontakt telefoniczny pod numerem: +48 501 66 43 66

SKARGA

Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu. 

Informacje o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzanych danych osobowych Filipola ARKADIUSZ Lis z siedzibą pod adresem:ul. Bohaterów Getta warszawskiego 18/4, 70-303 Szczecin, NIP: 618-165-80-53, przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, oraz zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: ARKADIUSZ Lis siedzibą pod adresem: ul. Bohaterów Getta warszawskiego 18/4, 70-303 Szczecin, NIP: 853-139-28-47 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ARKADIUSZ  Lis, ul. Bohaterów Getta warszawskiego 18/4, 70-303 Szczecin lub drogą e-mailową filipolaozdoby@gmail.com lub też telefonicznie pod numerem: +48 501 664 366

Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych

Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzane są w następującym celu:

 • dane osobowe przekazywane przy zamówieniu towarów czy usług i rejestracji konta zamawiającego w sklepie internetowym www.filipola.com – w celu realizacji umowy zawartej z klientem, przez czas obowiązywania umowy z klientem,
 • dane osobowe przekazywane podczas kontaktu mailowego czy też telefonicznego – w celu skontaktowania się z klientem o udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania – przez okres kontaktowania się z klientem,
 • dane osobowe przekazane podczas rejestracji konta zamawiającego – dla potrzeb rejestracji konta w sklepie internetowym oraz wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z klientem – przez okres posiadania konta zamawiającego,
 • dane osobowe przekazane podczas zapisywania się na subskrypcję newslettera – w celu wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) – do czasu cofnięcia zgody.
 • Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w ust. 1. powyżej dane osobowe klientów mogą być przechowywane w celu:

– dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych, – wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, dot. rękojmi, – zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

– przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 1. lit. a)-b) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z klientem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 1. lit. d)-e) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielona zgody osoby przekazującej swoje dane osobowe.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w ust. 2 jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu dla którego są one podawane przez klienta. Bez podania danych usługa nie będzie w mogła zostać wykonana, np. nie dostarczenie zamówienia.

Komu są udostępnianie dane osobowe

Państwa dane udostępniamy jedynie podmiotom wskazanym w regulaminie sklepu internetowego, tj. firmom dostarczającym zamówienia, bankom, firmie realizującej płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych, a także podmiotowi realizującemu usługi księgowe, prawne na rzecz Administratora.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Państwa uprawnienia

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W dowolnym momencie udzielona zgoda może zostać cofnięcia, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:

 • kontakt pisemny: ARKADIUSZ Lis, ul. Bohaterów Getta warszawskiego 18/4, 70-303 Szczecin
 • kontakt e-mailowy: filipolaozdoby@gmail.com
 • kontakt telefoniczny pod numerem: +48 501 664 366

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od uprawnień określonych w pkt. IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Skarga

Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.

Ochrona danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.

Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.